Mieszkalnictwo Społeczne

Mieszkalnictwo w ujęciu Diakonijnej Spółki Zatrudnienia

Inwestycja objęła 8 mieszkań – 6 mieszkań o powierzchni 26,25 m kw., 2 mieszkania o powierzchni 39,53 m kw. Mieszkania zostały oddane do użytku w listopadzie 2016 r.

Doświadczenia zarówno Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, jak i partnerów, z którymi spółka współpracuje, wyraźnie pokazują, że podstawowym problemem, który uniemożliwia w wielu przypadkach pełną reintegrację osób objętych pomocą, jest wykluczenie mieszkaniowe. Mieszkanie zapewnia bezpieczeństwo i jest jednym z warunków umożliwiających usamodzielnienie się, realizację zamierzeń związanych z założeniem rodziny, jej rozwojem, realizacją osobistych planów zawodowych czy też znalezieniem pracy w miejscu, w którym jest ona dostępna.

Mieszkanie jest dobrem niezbędnym do godnego życia, a jednocześnie dla wielu osób w Polsce dobrem nieosiągalnym. Wykluczenie mieszkaniowe to przed wszystkim brak dachu nad głową, ale obejmuje też osoby zagrożone eksmisją, doświadczające przemocy, zamieszkujące substandardowe lub przeludnione mieszkania. Wykluczenie mieszkaniowe dotyka głównie osoby najuboższe, a także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na wiek, niepełnosprawność, sytuację rodzinną, niskie kwalifikacje zawodowe czy permanentny brak pracy. Wobec niemożności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych staje się ono egzystencjalną i najważniejszą kwestią niesienia pomocy. Przeciętny czas oczekiwania niezamożnych rodzin na mieszkanie z zasobów gminnych to często kilka lub kilkanaście lat.

Koncepcja mieszkań społecznych, opracowana przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia, jest reakcją na niemożność i wynika z doświadczeń z pracy z osobami wykluczonymi społecznie, zarówno bezdomnymi, jak i mieszkającymi w substandardowych warunkach. Brak mieszkania lub niedostatecznie jasna i pewna sytuacja mieszkaniowa powodują, że osoby dotknięte trudną sytuacją życiową nie mogą w pełni skorzystać z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania działań na rynku pracy, a tym samym nie mają szansy na skuteczny i trwały powrót do społeczeństwa. Program mieszkań społecznych Diakonijnej Spółki Zatrudnienia wynika z autentycznych niezaspokojonych potrzeb w tym obszarze.
Jest to pilotażowy program obejmujący w porozumieniu z lokalnym samorządem budowę mieszkań oraz objęcie grupy najemców tych mieszkań programem wsparcia umożliwiającym pełny proces reintegracji i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Adresatami programu są osoby ze szczególnymi trudnościami społecznymi, takie, które na skutek ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezdomności utraciły częściowo zdolność samodzielnego, odpowiedzialnego prowadzanie gospodarstwa domowego i normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Odbiorcami programu są też osoby spełniające kryteria przydziału lokalu komunalnego czy najmu socjalnego – oczekujące na taki lokal z zasobu Gminy Kwilcz.
Celem programu jest:

 1. zwiększenie dostępności do zasobów mieszkaniowych poprzez budowę mieszkań we współdziałaniu publiczno-społecznym,
 2. wypracowanie modelu funkcjonowania mieszkań społecznych poprzez rozwój struktury wsparcia w zakresie integracji społecznej ludzi pozbawionych dachu nad głową lub mieszkających w substandardowych warunkach ze szczególnymi problemami społecznymi na terenie Gminy Kwilcz.

Mieszkanie społeczne w rozumieniu Diakonijnej Spółki Zatrudnienia to koncepcja prowadzenia samodzielnego i odpowiedzialnego życia i zamieszkania. Mieszkańcy takich lokali wynajmują mieszkanie w oparciu o wszystkie związane z tym prawa i obowiązki.
Działania skierowane do beneficjentów będących najemcami mają pomóc im w odpowiedzialnym życiu i prowadzeniu własnego gospodarstwa oraz pełnym usamodzielnieniu w warunkach społeczności lokalnej.

Modelowe przedsięwzięcie podjęte przez Spółkę objęło następujące etapy:

 1. budowę mieszkań we współdziałaniu podmiotu ekonomii społecznej i samorządu lokalnego;
 2. wybór najemców, zawarcie umów najmu;
 3. wypracowanie modelu wsparcia w utrzymaniu mieszkania przez najemców

Mieszkania są własnością Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, która poniosła koszty inwestycji. Spółka jest podmiotem wynajmującym mieszkania. W zamian za wniesienie gruntu oraz częściowe sfinansowanie kosztów infrastruktury zewnętrznej Gmina Kwilcz otrzymała prawo do dwóch mieszkań poprzez wskazanie najemców spośród osób oczekujących na mieszkania z jej zasobów .

Wybór najemców

Ten proces dotyczył osób, które przeszły programy reintegracyjne, mają źródło utrzymania i są w stanie pokryć koszty utrzymania mieszkań. Także w odniesieniu do osób wytypowanych przez samorząd, spełniających kryteria przydziału lokalu z zasobu Gminy.
Mieszkańcy zawarli umowy najmu, ponoszą pełne koszty utrzymania mieszkania i w pełni odpowiadają za jego utrzymanie. W założeniu umowa może obowiązywać na czas nieokreślony, najemcy nie mają więc ograniczonego czasu pobytu, jak to się dzieje w mieszkaniach wspomaganych czy treningowych.
W ujęciu programów Diakonijnej Spółki Zatrudnienia mieszkanie to końcowy etap procesu reintegracji.

Mieszkania społeczne w koncepcji DSZ sytuują się pomiędzy zasobami gminnymi (mieszkania komunalne i socjalne) a zasobami Towarzystw Budownictwa Społecznego. Najemcy muszą ponosić koszty utrzymania mieszkań, płacić regularny czynsz, ale otrzymują lokal w bardzo dobrym standardzie z częściowym wyposażeniem (meble plus sprzęty kuchenne). Nie wnoszą partycypacji, ale płacą symboliczną kaucję, przy wpłacie której uzyskali pomoc ze strony Spółki. Umowa najmu jest zawierana na czas nieokreślony, a uczestnicy dodatkowo otrzymują wsparcie w procesie utrzymania tego mieszkania. Jednak w przeciwieństwie do innych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe – mieszkań wspomaganych, treningowych czy zapisanych w polskim prawodawstwie mieszkań chronionych – Diakonijna Spółka Zatrudnienia oferując wsparcie w utrzymaniu mieszkania nie wprowadza ograniczenia co do czasu zamieszkania.
Program mieszkań społecznych jest szerzej rozumianą koncepcją samodzielnego i odpowiedzialnego mieszkalnictwa dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Monitorowanego mieszkania, bez stygmatyzowania jego mieszkańców.

Aktion Mensch

Organizacja Społeczna Aktion MenschRozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej ludzi pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami społecznymi na terenie Gminy Kwilcz

Program mieszkalnictwa podjęty przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia to nie tylko wybudowanie i oddanie do użytkowania mieszkań, ale i wypracowanie modelu mieszkalnictwa społecznego, czyli takiego, które sytuuje się pomiędzy budownictwem pozostającym w zasobach gminnych (mieszkania socjalne, komunalne) a budownictwem TBS. Program Diakonijnej Spółki Zatrudnienia zakładał z jednej strony budowę mieszkań, z drugiej wypracowanie modelu wspierania mieszkańców mieszkań społecznych.

Program wsparcia i doradztwa oraz wypracowanie modelu funkcjonowania mieszkań społecznych jest możliwe dzięki środkom pozyskanym z funduszu Aktion Mensch przez partnera niemieckiego Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten MbH z Brunszwiku w ramach projektu „Rozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej ludzi pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami społecznymi na terenie Gminy Kwilcz”.

Niemiecka organizacja Aktion Mensch e.V. to utworzona z inicjatywy niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF organizacja społeczna, która jest finansowana przez wpływy z charytatywnej loterii, w której regularnie uczestniczy 4,6 mln osób. Aktion Mensch wspiera co miesiąc do 1000 projektów dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Jest to największa loteria charytatywna w Niemczech.

W ramach wspierania Projektów strukturalnych w Europie Wschodniej Aktion Mensch finansuje projekt przygotowany przez Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH. Projekt dotyczy tworzenia modelu integracji i wsparcia w zakresie mieszkań społecznych na terenie Gminy Kwilcz.

Adresaci:
Jest tu szeroki przekrój społeczny – osoby, które doświadczyły bezdomności, niepełnosprawne, mające problemy z uzależnieniem, niezaradne życiowo. W tej grupie są też rodziny z dziećmi. Grupa ta została wyłoniona w procesie realizacji programów społecznych podejmowanych przez spółkę we współdziałaniu z Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu, Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty Barka, prowadzącym ośrodek dla bezdomnych, PUP Międzychód i OPS Kwilcz. Mieszkanie jest dla tych osób niezbędnym etapem do uzyskania samodzielności i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Ważnym wyznacznikiem programu mieszkalnictwa jest to, że tym osobom, które zamieszkały w mieszkaniach wybudowanych przez DSZ, jest świadczona kompleksowa pomoc i doradztwo. Osoby, które nie miały własnego mieszkania lub mieszkały w głęboko substandardowych warunkach, często nie potrafią wziąć odpowiedzialności za nową sytuację. Często muszą się po prostu nauczyć się na nowo, co oznacza samodzielne mieszkanie.

W założeniach Diakonijnej Spółki Zatrudnienia mieszkańcy są objęci kompleksowym wsparciem przez dwa lata. To powinien być czas, w którym osoby potrzebujące wsparcia mają otrzymać wszechstronną pomoc.

Zakres usług wsparcia to regularne doradztwo w kwestiach związanych z zamieszkaniem polegające na indywidualnej pracy z mieszkańcami. Chodzi o to, aby osoby, które były pozbawione dachu nad głową lub zamieszkiwały w trudnych warunkach, często niesamodzielnych, umiały się odnaleźć w nowej sytuacji, nauczyły się dbać o dom, zarządzać budżetem, pamiętać o regulowaniu należności i opłat, a jednocześnie potrafiły zaadaptować się w nowej sytuacji, także związanej z budowaniem więzi lokalnych.

Praca z mieszkańcami jest więc wieloaspektowa i obejmuje wiele różnorodnych działań, m.in.:

 • wsparcie w sprawach codziennego funkcjonowania i obowiązkach związanych z utrzymaniem domu;
 • pomoc w zapewnieniu podstawy materialnej, w szczególności w zakresie pozyskania i utrzymania pracy, ale także renty czy innych świadczeń;
 • pomoc w zarządzaniu własnymi finansami, gospodarowania budżetem;
 • monitoring opłaty czynszu i kosztów eksploatacji mieszkania, podjęcie działań zmierzających do redukcji zadłużenia, jeśli takie by się pojawiły;
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów zadłużenia z innych tytułów niż najem mieszkań, zadłużeń komorniczych, alimentacyjnych itp.
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia specjalistycznego, np. lekarza, terapeuty czy prawnika;
 • pomoc w odbudowie relacji i kontaktów rodzinnych;
 • praca z członkami rodziny;
 • w razie potrzeby pomoc w mediacjach między mieszkańcami.

Dwa lata wydają się być wystarczającym czasem na nabycie umiejętności zarządzania własnym mieszkaniem i wtopienia się w lokalne środowisko. Świadczenie takich usług w zakresie doradztwa i wsparcia leży w gestii pracowników Diakonijnej Spółki Zatrudnienia – w tym pracownika socjalnego. Program ma też na celu pomoc w budowaniu dobrych relacji mieszkańców w lokalnym środowisku.

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe!