Mieszkania socjalne ze wsparciem

Mieszkania socjalne ze wsparciem

Mieszkania socjalne ze wsparciem to program systemowego wsparcia osób pozbawionych dachu nad głową, znajdujących się w krytycznej sytuacji życiowej – bezdomnych, niepełnosprawnych, eksmitowanych na bruk. Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań, koordynowany przez Biuro Spraw Lokalowych, stanowi instrument prowadzonej przez Miasto Poznań polityki mieszkaniowej, która ma charakteryzować się wieloetapowością – stopniowym dochodzeniem do oczekiwanego poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Realizowany jest od maja 2017 r.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia obejmuje swoimi działaniami 14 mieszkań i pracuje z 45 środowiskami. Są to osoby zakwalifikowane do najmu socjalnego ze wsparciem, a wśród nich osoby starsze i niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, osoby eksmitowane, rodziny romskie, osoby wychodzące z bezdomności, uzależnione.

Projekt obejmuje realizację szerokiej oferty usług – asystentura, wsparcie specjalistyczne, doradztwo i poradnictwo, trening umiejętności społecznych oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, także wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi, jeśli są w danym środowisku i takiego wsparcia potrzebują.

Sposób rozwiązywania problemów grupy docelowej czy też zaspokajania ich potrzeb jest zindywidualizowany, dostosowany do oczekiwań i możliwości uczestników programu.

Program Mieszkań socjalnych ze wsparciem odpowiada filozofii działania Spółki i jej zaangażowania w pracę z beneficjentami bezpośrednio w ich środowisku.

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań
  • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań