Partnerstwo dla Zatrudnienia

Partnerstwo dla zatrudnienia to program praktyk zawodowych dla osób pozostających od lat poza rynkiem pracy, mających niskie kwalifikacje zawodowe. To efekt porozumienie zawartego w 2013 roku między Diakonijną Spółką Zatrudnienia, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie oraz niemieckimi organizacjami Diakonische Betriebe Kästorf i Servicegesellschaft Kästorf.

Celem programu jest przywracanie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na rynek pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i szkolenia zawodowe oraz rozwiązywania ich problemów społecznych, utrudniających reintegrację społeczną i zawodową.
Praktykanci nabywają umiejętności w zakresie konfekcjonowania i montażu, gastronomii, terenów zielonych oraz usług porządkowych. Biorą udział w teoretycznym bloku szkoleniowym, obejmującym tematykę z zakresu BHP, ochrony środowiska oraz zapewnienia jakości. Każdy blok kończy się egzaminem. Po odbyciu szkolenia praktykanci otrzymują stosowne certyfikaty, potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Praktyka zawodowa jest tu rozumiana jako element w procesie integracji zawodowej i społecznej. Temu procesowi towarzyszy rozwiązywanie problemów społecznych, powstałych jako rezultat ubóstwa i wykluczenia społecznego. Uczestnicy praktyk mają wsparcie pracowników socjalnych, uczestniczą w bogatym programie kulturalnym oraz uczą się języka niemieckiego.

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań
  • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań