Pożytek Publiczny

Diakonijna Spółka Zatrudnienia jest spółką non-profit, ze statusem organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że do Diakonijnej Spółki Zatrudnienia odnoszą się zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.) Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie w art. 4 ust. 1

Działalność pożytku publicznego Spółki obejmuje następujące zadania publiczne:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej w zakresie działalności pożytku publicznego

Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego DSZ prowadzi w następującym zakresie:

 1. Pozaszkolne formy edukacji i działalność wspomagająca edukację – kształcenie w miejscu pracy, kształcenie ustawiczne, staże, praktyki, kursy, doradztwo edukacyjno-zawodowe
 2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania – pomoc socjalna, pomoc psychologiczna, poradnictwo, doradztwo, konsultacje i inne formy wsparcia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem – zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, miejsca interwencji kryzysowej
 4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w tym projekty mieszkalnictwa społecznego
 5. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 6. zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania
 7. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – pozyskiwanie ofert pracy i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Zaufali Nam


 • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
 • PUP Miedzychód
 • ROPS Poznań

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacji i umiejętności zawodowe!