Przedsiębiorstwo Społeczne

W gospodarce społecznej w Unii Europejskiej pracę znajduje ponad 11 mln pracowników, co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia. Należą do niej podmioty o szczególnym statusie prawnym – spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych- a także przedsiębiorstwa społeczne, w formie prywatnych spółek lub tradycyjnych spółek akcyjnych. Taką formułę może mieć spółka non-profit.
Spółka non profit to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na podstawie kodeksu prawa handlowego. Istotą jej działania jest podporządkowanie działalności gospodarczej celom społecznym. Zasadniczym założeniem takiej spółki jest to, że zyski z działalności gospodarczej nie mogą podlegać podziałowi między udziałowców, lecz są reinwestowane w jej rozwój.
Taki charakter ma Diakonijna Spółka Zatrudnienia. Jest to model przedsiębiorstwa społecznego, powiązanego z wolnym rynkiem i biznesem.

Definiowana jest jako przedsiębiorstwo społeczne, co oznacza, że ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz
a. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
b. celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym integracja rozumiana jest jako zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
c. nie rozdziela zysku czy też nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną oraz na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa;
d. jest zarządzana na zasadach demokratycznych, albo co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, natomiast wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia jest też przykładem partnerstwa publiczno – prywatno – społecznego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 915.300 zł.
Środki na pokrycie kapitału założycielskiego, wniesionego przez Fundację Barka, Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską, w całości pochodzą od darczyńcy Stiftung Wohnen und Beraten z siedzibą w Brunszwiku. W czerwcu 2015 roku do Spółki przystąpił z wkładem własnym piąty udziałowiec, Dachtstiftung Diakonie.
Partner niemiecki był od samego początku dobrym duchem tego przedsięwzięcia. Wspiera, animuje w zakresie zbytu, kontroli i zapewnienia jakości, pomaga w kształceniu kadry w swoim przedsiębiorstwie Diakonische Betriebe Kästorf (DBK) w Niemczech. Ma wieloletnie, bogate doświadczenia we współpracy z renomowanym partnerem, jakim jest koncern samochodowy Volkswagen w Wolfsburgu, i tę wiedzę i doświadczenia przenosi do Diakonijnej Spółki Zatrudnienia w Polsce.

Biznes społeczny

Spółka jest koncesjonowanym dostawcą usług dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy pojemników specjalistycznych i uniwersalnych. Dla tego samego klienta realizuje też zlecenia w zakresie szycia odzieży roboczej. Istotną cechą działalności Spółki są jakość, terminowość i rzetelność wykonywanej pracy. Koncern samochodowy, Volkswagen, jest bardzo wymagającym partnerem, jasno określa swoje oczekiwania i procedury, ale jest też niezwykle stabilnym i rzetelnym kontrahentem. Firmy społeczne muszą mieć stabilne podstawy ekonomiczne. Współpraca z takim partnerem jak Volkswagen bardzo to ułatwia. Klientów i partnerów Diakonijnej Spółki Zatrudnienia cechuje szczególna odpowiedzialność społeczna.
Działalność gospodarcza spółki koncentruje się w trzech obszarach – obróbki metali, obróbki tworzyw sztucznych i krawiectwa. Ale praca spółki non-profit to nie tylko obszar działalności gospodarczej.
Społeczny wymiar spółki to kształcenie zawodowe i nabywanie kwalifikacji przez osoby wywodzące się ze środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniem czy bezdomnością. Przygotowanie zawodowe połączone jest z integracją społeczną i zatrudnieniem. Spółka obejmuje swoją pracą osoby w trudnych sytuacjach życiowych. To niezwykle ważny aspekt Diakonijnej Spółki Zatrudnienia Praca socjalna zajmuje w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej szczególne miejsce. Pozwala oferować pomoc w zakresie doradztwa i wsparcia socjalnego. Pomaga przezwyciężyć kryzysy i uczy, jak radzić sobie z różnego rodzaju problemami i trudnymi sytuacjami.
Diakonijna Spółka Zatrudnienia funkcjonuje bez zewnętrznych źródeł finansowania, utrzymuje się z własnej działalności. W spółce pracuje 20 osób, w tym 15 osób na stałych umowach o pracę. Blisko 30 osób to uczestnicy objęci przygotowaniem zawodowym, czy też praktykanci, którzy uczestniczą w praktykach zawodowych, organizowanych u partnera niemieckiego w Kästorf.

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacji i umiejętności zawodowe!